Skip to Content

Uslovi korišćenja

Uvod

Ovaj veb-sajt vam je omogućio Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja, 11000 Beograd, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o kompaniji Henkel Srbija d.o.o. (u daljem tekstu: Henkel), kompanijama koje su povezane sa Henkelom i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Henkel ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Saopštenja o tome šta se očekuje u budućnosti, a koja se nalaze na ovom veb-sajtu izneta su shodno našim najboljim znanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Henkel bude ostvario u praksi mogu se znatno razlikovati od tih predviđanja, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su, u nekim slučajevima, van kontrole kompanije Henkel. Ne dovodeći ni na koji način u pitanje nijednu zakonsku obavezu da ispravi takva saopštenja koja se odnose na budućnost, Henkel nema nameru da neprestano ažurira sve prognoze iznete na ovom veb-sajtu.

Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate u PDF formatu.

OVAJ VEB-SAJT I INFORMACIJE KOJE SU TU SADRŽANE NISU NAMENJENI ZA KORIŠĆENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA NITI ZA TO DA IH KORISTE AMERIČKI DRŽAVLJANI ILI LICA STALNO NASTANJENA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, NITI POSTOJI ODGOVARAJUĆE ODOBRENJE. NAJLEPŠE MOLIMO TAKVA LICA DA KONTAKTIRAJU LOKALNI HENKEL VEB-SAJT ILI VEB-SAJT NEKE AMERIČKE KOMPANIJE KOJA JE POVEZANA SA HENKELOM.

Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta.

1. Autorska prava

Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskom i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Henkel Srbija d.o.o, u daljem tekstu: Henkel. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskom i srodnim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala (to se ne odnosi samo na Henkelove fotografije za štampu) potrebna je prethodna pismena dozvola Henkela. Henkel zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.

Henkelove fotografije za štampu mogu se koristiti isključivo u neprofitne svrhe. Henkelove fotografije za štampu koje su reprodukovane i/ili elektronski modifikovane u neprofitabilne svrhe moraju nositi oznaku kopirajta "© 2011 Henkel Srbija d.o.o. Sva prava zadržana".

2. Žigovi

Ovalni logo Henkela i svi nazivi proizvoda i/ili oprema proizvoda na ovim stranicama registrovani su robni žigovi u vlasništvu Henkel Srbija d.o.o, njenih podružnica, pridruženih kompanija, nosilaca licenci ili partnera u zajedničkim ulaganjima. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba tih robnih žigova i to predstavlja kršenje Zakona o žigovima, Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i drugih propisa o intelektualnoj svojini i onih koji regulišu nelojalnu konkurenciju.

3. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

a. Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat kompaniji Henkel. Kompanija Henkel samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama..

b. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta kompanije Henkel, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.

c. Henkel ne snosi odgovornost za kršenje Autorskog prava, prava na žig ili drugih prava intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između kompanije Henkel i korisnika. Molimo Vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

4. Opšte odricanje od odgovornosti

Svaka odgovornost kompanije Henkel za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta - bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup - ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost kompanije Henkel usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju kompanija Henkel snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica.

Henkel ulaže velike napore da svi veb-sajtovi kompanije Henkel budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke.

Henkel ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu kompanije Henkel, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

5. Predviđanja i izjave o namerama

Izjave usmerene ka budućnosti na ovom internet sajtu iznete su u skladu sa našim najboljim saznanjima i uverenjima. Međutim, rezultati koje Henkel stvarno postigne mogu se znatno razlikovati od tih izjava usmerenih ka budućnosti, zato što zavise od čitavog niza činilaca konkurentne i makroekonomske prirode koji su u nekim slučajevima van kontrole kompanije Henkel. Ne dovodeći u pitanje nijednu zakonsku obavezu u vezi sa ispravljanjem tih izjava usmerenih ka budućnosti, Henkel nema nameru da neprestano ažurira takve izjave sadržane na ovom veb-sajtu.

6. Proizvodi kompanije Henkel

Proizvodi prikazani na ovom internet veb-sajtu primeri su proizvoda koji se mogu dobiti od kompanija Henkel širom sveta. Henkel ne garantuje da se proizvodi koji su prikazani na sajtu mogu dobiti i u Vašoj zemlji. Ako želite da vidite spisak svih proizvoda kompanije Henkel koji su na raspolaganju u Vašoj zemlji, molimo Vas da odete na stranicu kompanije Henkel namenjenu zemlji u kojoj živite; direktan pristup možete dobiti na osnovnoj stranici pod naslovom "Henkel International".

Uslovi o proceni

Slanjem bilo kakvog sadržaja [Henkelovoj lokalnoj jedinici, adresa, država] (u daljem tekstu „Henkel”), učesnik je saglasan i garantuje da: 

 • je on/ona isključivi autor i vlasnik prava na intelektualne svojinu sadržaja.
 • su Henkelu odobrena sva prava na intelektualnu svojinu i on/ona se odriče svih takvih prava (ako je zakonski moguće.
 • je ceo sadržaj koji on/ona postavlja tačan.
 • on/ona ima najmanje 18 godina.

On/ona osim toga pristaje da on/ona neće priložiti bilo kakav sadržaj:

 • za koji on/ona zna da je netačan, pogrešan ili obmanjujući.
 • koji krši autorska prava treće strane, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava ili prava na objavljivanje ili privatnost.
 • koji krši bilo koji zakon, statut, uredbu ili regulativu (uključujući ali ne ograničavajući se na one koji regulišu zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, antidiskriminaciono ili netačno reklamiranje).
 • koji je ili za koji se opravdano smatra da je uvredljiv, klevetnički, da izaziva mržnju, rasno ili religiozno pristran ili agresivan, koji nezakonito preti ili nezakonito uznemirava bilo kojeg pojedinca, partnerstvo ili korporaciju.
 • za koji je on/ona bio plaćen/a ili dobio/la naknadu.
 • koji uključuje bilo koju informaciju koja upućuje na druge veb-sajtove, adrese, e-mejlove, kontakt podatke ili brojeve telefona. 
 • koji sadrži bilo koje računarske viruse, crve ili druge potencijalno štetne računarske programe ili datoteke.

Dostavljajući sadržaj i pristajući na uslove o proceni, učesnik prenosi na Henkel bez naknade neisključiva prava, neograničene u prostoru i vremenu, da koristi sadržaj koji je učesnik postavio na Internet veb-sajtove, kanale društvenih mreža i Henkelove publikacije. Odobrena prava uključuju između ostalog pravo na korišćenje sadržaja za bilo koje reklamiranje Henkelovih kozmetičkih proizvoda, pogotovo da se učine dostupnim trećim stranama u te svrhe, posebno maloprodaji i internet prodavnicama. Sadržaj može takođe biti izmenjen, na primer, skraćen, u razne svrhe, sve dok sadržaj nije iskrivljen. Henkel i treće strane nisu obavezne da imenuju odgovarajućeg autora sadržaja. Henkel može takođe da prenese ili dodeli ta prava na sadržaj svojim pridruženim kompanijama. 

Dostavljajući sadržaj, učesnik takođe potvrđuje da on/ona poseduje prava na sadržaj u potpunosti a, pre svega da je on/ona ovlašćen da dostavi sadržaj kao deo testiranja proizvoda i da dodeli gorenavedena prava Henkelu. 

Ukoliko treće strane tuže Henkel zbog postavljanja i/ili upotrebe sadržaja (posebno zbog kršenja prava na privatnost, autorskih prava, prava na zaštitni znak ili sporedna autorska prava), učesnik se obavezuje da nadoknadi Henkelu svu štetu koju je Henkel pretrpeo zbog toga. 

Učesnik je takođe saglasan da njegovo/njeno izabrano ime i mesto prebivališta mogu biti objavljeni zajedno sa postavljenim sadržajem. Nakon što je učesnik učitao sadržaj, on može da se objavi nakon određenog vremena posle pregleda. Henkel zadržava pravo da ne objavljuje i da izbriše takav već objavljeni sadržaj koji nije u skladu sa ovim uslovima o proceni ili načelima umerenosti.

Primenjivi zakon; klauzula o deljivosti ugovora; isključenje pravnih sredstava, pravo na izmene 

Uslovi o proceni i celokupni pravni odnos između učesnika i Henkela treba da budu regulisani isključivo zakonodavstvom… Ukoliko pojedinačne odredbe Uslova o proceni postanu nevažeće, to neće uticati na validnost preostalih odredbi. Sve nepotpune ili nevažeće odredbe moraju biti dopunjene ili izmenjene na takav način da budu pronađene druge odgovarajuće odredbe koje su što bliže ekonomskim uslovima u smislu i cilju nevažećih ili nepotpunih odredbi.